Hardware für den VME Bus

Aus Atari Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diverse Platinen

TTL Baugruppe

VME Seriell KarteBS.jpg

4 Kanal Analog Digital Wandler 0-5V, 0-10V, +-5V maximaler Eingangspegel

4Kanal AD WandlerBS.jpg